વસંતોત્સવ(લોકમેળા)ના  ડ્રો નું પરિણામ

પાછળ જાઓ

વસંતોત્સવ(લોકમેળા)માં ડ્રો દ્વારા પસંદગી થયેલ કારીગરોની યાદી

અનુ. નં નોંધણી નંબર કારીગરનું નામ મેળા નોંધણી નંબર ફાળવેલ સ્ટોલ નંબર
1 2019121900001865 PRAJAPATI KINJALBEN ANANDBHAI 201912190000186512 1
2 2020021100002051 JYOTI SONI 202002110000205112 2
3 2019122500001909 SONI KAJALBEN DAHYABHAI 201912250000190912 3
4 2019071800000118 DAVE PINKYBEN DEVANGBHAI 201907180000011812 4
5 2019123000001974 KHYATI DHARMVRATBHAI UPADHAYAY 201912300000197412 5
6 2019123000001976 SONALBEN PANCHAL 201912300000197612 6
7 2020021300002061 VAHORA SOHANABEN.A 202002130000206112 7
8 2019091800000593 REENA MAHESHWARI 201909180000059312 8
9 2019092000000616 DIPALI BEN JAIN 201909200000061612 9
10 2019072300000249 AAKANKSHA ASHISH ABHYANKAR 201907230000024912 10
11 2019123100001983 NISHI PANDYA 201912310000198312 11
12 2020010100002026 HANSABEN CHANDUBHAI ROHIT 202001010000202612 12
13 2019071700000080 KHUSBUBEN SOHILBHAI VAHORA 201907170000008012 13
14 2019122500001911 GURJAR VAISHALIBEN 201912250000191112 14
15 2020021400002078 NEETABEN KETANBHAI CHHATBAR 202002140000207812 15
16 2019121300001855 DARSHNABEN SUKHDEVBHAI MOHNANI 201912130000185512 16
17 2020021300002057 ZALAK M VALA 202002130000205712 17
18 2020021300002060 ANMOL ASHOKKUMAR JAGAD 202002130000206012 18
19 2019072300000250 PRITINBEN A SHAH 201907230000025012 19
20 2020011000002041 ALKABEN DIPAK KUMAR BHAVSAR 202001100000204112 20
21 2019123100002003 JAYSHREE BEN PANCHAL 201912310000200312 21
22 2020020200002045 RAGINI KANSARA 202002020000204512 22
23 2020021300002062 SHEETAL TRIVEDI 202002130000206212 23
24 2019122500001908 NARODABEN PARESHKUMAR RATHI 201912250000190812 24
25 2019123000001977 CHAUHAN SANDHYA SIDDHARTH 201912300000197712 25
26 2019122400001872 SANGITABEN SHAILESH PRAJAPATI 201912240000187212 26
27 2019071600000018 BHAVITA PRASHANTBHAI OZA 201907160000001812 27
28 2019122400001891 NAJMABEN HASANBHAI VAHORA 201912240000189112 28
29 2019122400001892 PARAMAR REKHABEN P. 201912240000189212 29
30 2020010700002035 SURYABEN PRAJAPATI 202001070000203512 30

વસંતોત્સવ(લોકમેળા)માં ડ્રો દ્વારા પસંદગી ના થયેલ કારીગરોની પ્રતીક્ષા યાદી

અનુ. નં નોંધણી નંબર કારીગરનું નામ મેળા નોંધણી નંબર પ્રતીક્ષા નંબર
1 2019122900001958 RAVAL RINABEN 201912290000195812 1
2 2020010300002033 DAHIBEN DHULABHAI VANKAR 202001030000203312 2
3 2020010100002031 CHAUHAN LEEENABEN 202001010000203112 3
4 2019092100000624 PATEL PRITIBEN JATINKUMAR 201909210000062412 4

વસંતોત્સવ(લોકમેળા)માં ડ્રો દ્વારા પસંદગી થયેલ કારીગરો માંથી કારીગરોની વિનંતીને ધ્યાને લઇ રદ કરેલ કારીગરોની યાદી

No Record Found For Allotted Cancellation List

વસંતોત્સવ(લોકમેળા)માં પ્રતીક્ષા યાદી માંથી કારીગરોની વિનંતીને ધ્યાને લઇ રદ કરેલ કારીગરોની યાદી

No Record Found For Waiting Cancellation List