નવરાત્રી મેળો બહેચરાજી-૨૦૨૩ના  ડ્રો નું પરિણામ

પાછળ જાઓ

નવરાત્રી મેળો બહેચરાજી-૨૦૨૩માં ડ્રો દ્વારા પસંદગી થયેલ કારીગરોની યાદી

અનુ. નં નોંધણી નંબર કારીગરનું નામ મેળા નોંધણી નંબર ફાળવેલ સ્ટોલ નંબર
1 2019071800000125 PUSHPABEN ASHOKKUMAR PARMAR 20190718000001251115 1
2 2019071700000085 VADHIARI MANJUBEN GOPALBHAI 20190717000000851115 2
3 2019100100001675 MANISHABEN NARESHBHAI 20191001000016751115 3
4 2019072400000266 LATABEN JAYANTILAL SONI 20190724000002661115 4
5 2023091500014440 RAMILABEN CHANDULAL BHAVNANI 20230915000144401115 5
6 2023080200013382 KOTAK HEMLATABEN JITENDRAKUMAR 20230802000133821115 6
7 2019071700000089 NITU BEN AHUJA HARIKISHAN BHAI 20190717000000891115 7
8 2019071600000023 SAHRA BEN NAGORI 20190716000000231115 8
9 2019071700000072 SAGITABEN K. VORA 20190717000000721115 9
10 2020100400003106 MANISHABEN RAKESHBHAI DOBARIYA 20201004000031061115 10
11 2022030600008878 SAROJBEN MANUBHAI VYAS 20220306000088781115 11
12 2019072500000308 VADHIYARI GITABEN RAJUBHAI 20190725000003081115 12
13 2019071800000121 SONAVANE SUNITA NITIN 20190718000001211115 13
14 2019071700000080 KHUSBUBEN SOHILBHAI VAHORA 20190717000000801115 14
15 2019092000000616 DIPALI BEN JAIN 20190920000006161115 15
16 2019071600000009 SHILPA NILESH PANDYA 20190716000000091115 16
17 2023032100009324 DHARA ADITYA BHATT 20230321000093241115 17
18 2019071700000094 PUSHPABEN VASANTBHAI VAGHELA 20190717000000941115 18
19 2019071900000145 SUSHILABEN MACHKANIYA 20190719000001451115 19
20 2019071900000154 MANJULABEN MANHARBHAI PRAJAPATI 20190719000001541115 20
21 2019101800001698 CHAUHAN MINABEN CHETANKUMAR 20191018000016981115 21
22 2023092900014452 PAYALBEL DINESHBHAI MARVADI 20230929000144521115 22
23 2021120200006651 SHAKUNTALA DHANUBHAI CHAVDA 20211202000066511115 23
24 2019071600000032 DWIVEDI NIRAJ BEN DEVRAJ 20190716000000321115 24
25 2019083000000543 THAKOR SHAILA BEN 20190830000005431115 25
26 2019072400000285 PARMAR KUSUMBEN H 20190724000002851115 26
27 2020021100002049 MANJULABEN A ROHIDA 20200211000020491115 27
28 2023052100012341 POONAMBEN JINJRAYA 20230521000123411115 28

નવરાત્રી મેળો બહેચરાજી-૨૦૨૩માં ડ્રો દ્વારા પસંદગી ના થયેલ કારીગરોની પ્રતીક્ષા યાદી

અનુ. નં નોંધણી નંબર કારીગરનું નામ મેળા નોંધણી નંબર પ્રતીક્ષા નંબર
1 2023100900014459 GAURIBEN NANJIBHAI PARMAR 20231009000144591115 1
2 2019071600000019 ARCHNABEN KIRITBHAI PARMAR 20190716000000191115 2
3 2022090500009211 JADAV RADHIKA MANOJKUMAR 20220905000092111115 3
4 2023080900013389 RITABEN MANGAL GIRI 20230809000133891115 4
5 2019072100000221 MADHURI KAMLESHBHAI VAGHELA 20190721000002211115 5
6 2021121500006662 NITAL H. SHAH 20211215000066621115 6
7 2019120900001835 KAMLABEN MARVADI 20191209000018351115 7
8 2019071800000110 GAURIBEN PRAVINBHAI JADAV 20190718000001101115 8
9 2022010500006743 BHAVNABEN JITENDRAKUMAR PATEL 20220105000067431115 9
10 2019072300000259 RUKAIYA BANU MO AARIF KAZI. 20190723000002591115 10
11 2019071600000015 DOLE NANDA YOGESH 20190716000000151115 11

નવરાત્રી મેળો બહેચરાજી-૨૦૨૩માં ડ્રો દ્વારા પસંદગી થયેલ કારીગરો માંથી કારીગરોની વિનંતીને ધ્યાને લઇ રદ કરેલ કારીગરોની યાદી

No Record Found For Allotted Cancellation List

નવરાત્રી મેળો બહેચરાજી-૨૦૨૩માં પ્રતીક્ષા યાદી માંથી કારીગરોની વિનંતીને ધ્યાને લઇ રદ કરેલ કારીગરોની યાદી

No Record Found For Waiting Cancellation List