જન્માષ્ટમી મેળો દ્વારકા-૨૦૨૩ ના  ડ્રો નું પરિણામ

પાછળ જાઓ

જન્માષ્ટમી મેળો દ્વારકા-૨૦૨૩ માં ડ્રો દ્વારા પસંદગી થયેલ કારીગરોની યાદી

અનુ. નં નોંધણી નંબર કારીગરનું નામ મેળા નોંધણી નંબર ફાળવેલ સ્ટોલ નંબર
1 2020021400002078 NEETABEN KETANBHAI CHHATBAR 20200214000020781111 1
2 2022031000008908 HANSABEN BHAMBHANI 20220310000089081111 9
3 2019072000000187 SENMA HIRABEN PRAHALADBHAI 20190720000001871111 10
4 2023031800009323 ILABEN ASHOKKUMAR RATHOD 20230318000093231111 11
5 2022080800009199 SONALBEN SANJAYBHAI DAV 20220808000091991111 16
6 2020111200004179 MANSATA BHAVIKABEN VIJAYKUMAR 20201112000041791111 18
7 2019072400000262 KHUSHBOO YADAV 20190724000002621111 19

જન્માષ્ટમી મેળો દ્વારકા-૨૦૨૩ માં ડ્રો દ્વારા પસંદગી ના થયેલ કારીગરોની પ્રતીક્ષા યાદી

અનુ. નં નોંધણી નંબર કારીગરનું નામ મેળા નોંધણી નંબર પ્રતીક્ષા નંબર
1 2022021300007821 MANISHABEN JETHALAL.SHINGALA 20220213000078211111 1
2 2021021300005535 HAFIYAT VHAIDA BEN ABDULMAJID BHAI 20210213000055351111 2
3 2019122400001880 JIGNABEN KAUSHALBHAI VYAS 20191224000018801111 3
4 2021122700006726 MANJUBEN RAMESHBHAI MACHODIA 20211227000067261111 4
5 2022030200007860 ANJANABEN BHARATBHAI MAKWANA 20220302000078601111 5
6 2022060300009022 HARDIK RAMESHBHAI RAJPUT 20220603000090221111 6
7 2020112300004327 HINABEN .S. SHAH 20201123000043271111 7
8 2019092000000616 DIPALI BEN JAIN 20190920000006161111 8
9 2019091700000590 VYAS RAKHI GOPAL 20190917000005901111 9
10 2022031000008909 DIVYA D. BHAMBHANI 20220310000089091111 10
11 2019122600001923 USHABEN PIYUSHBHAI BHALARA 20191226000019231111 11
12 2019072000000181 PARVATI BEN 20190720000001811111 12
13 2019121000001847 BHARTIBEN HARKHABHAI SOLANKI 20191210000018471111 13

જન્માષ્ટમી મેળો દ્વારકા-૨૦૨૩ માં ડ્રો દ્વારા પસંદગી થયેલ કારીગરો માંથી કારીગરોની વિનંતીને ધ્યાને લઇ રદ કરેલ કારીગરોની યાદી

No Record Found For Allotted Cancellation List

જન્માષ્ટમી મેળો દ્વારકા-૨૦૨૩ માં પ્રતીક્ષા યાદી માંથી કારીગરોની વિનંતીને ધ્યાને લઇ રદ કરેલ કારીગરોની યાદી

No Record Found For Waiting Cancellation List