જુનાગઢ મેળો-૨૦૨૨-2ના  ડ્રો નું પરિણામ

પાછળ જાઓ

જુનાગઢ મેળો-૨૦૨૨-2માં ડ્રો દ્વારા પસંદગી થયેલ કારીગરોની યાદી

અનુ. નં નોંધણી નંબર કારીગરનું નામ મેળા નોંધણી નંબર ફાળવેલ સ્ટોલ નંબર
1 2022022800007851 SINDHAV DHARTIBEN MITHUNBHAI 20220228000078511083 1
2 2022030200007861 CHUDASAMA NIRUBEN NARENDRABHAI 20220302000078611083 2
3 2021112700006633 FALGUNI APARNATHI 20211127000066331083 3
4 2022022800007849 CHAVDA JALPABEN SUMITBHAI 20220228000078491083 4
5 2022030200007858 KASIRI TSALIMBEN ABDUL 20220302000078581083 5
6 2022022800007850 POOJA HEMANSHU PANCHMIYA 20220228000078501083 6
7 2022030200007856 BHANDERI JASUBEN RAMESHBHAI 20220302000078561083 7
8 2022030200007857 VADHVANA VINABEN DHIRUBHAI 20220302000078571083 8
9 2022022800007848 RUKSANA YUNISHBHAI HINGORA 20220228000078481083 9
10 2022030200007863 AMISHABEN BHARATBHAI JOSHI 20220302000078631083 10
11 2020101500003128 SARDA BEN RAJESH BHAI GOHIL 20201015000031281083 11
12 2022030200007855 PANNA RINKAL RAJESHBHAI 20220302000078551083 12
13 2022030200007860 ANJANABEN BHARATBHAI MAKWANA 20220302000078601083 13
14 2022030200007859 REVDARIYA SHANTIBEN SAMATBHAI 20220302000078591083 14
15 2020021400002066 MAKVANA SIMRAN BEN VINOD BHAI 20200214000020661083 15
16 2022022500007843 RUPARELIA AVANIBEN JAYESHBHAI 20220225000078431083 16
17 2020021700002090 KARELIYA VANDANABEN NIRUPAMBHAI 20200217000020901083 17
18 2022030200007862 GUNJARIYA GITABEN JIGESHBHAI 20220302000078621083 18
19 2022030200007864 NAVANI ISHVARI SUNILBHAI 20220302000078641083 19
20 2022030200007853 MAKWANA PRIYNKA KIRITBHAI 20220302000078531083 20

જુનાગઢ મેળો-૨૦૨૨-2માં ડ્રો દ્વારા પસંદગી ના થયેલ કારીગરોની પ્રતીક્ષા યાદી

No Record Found For Waiting List

જુનાગઢ મેળો-૨૦૨૨-2માં ડ્રો દ્વારા પસંદગી થયેલ કારીગરો માંથી કારીગરોની વિનંતીને ધ્યાને લઇ રદ કરેલ કારીગરોની યાદી

No Record Found For Allotted Cancellation List

જુનાગઢ મેળો-૨૦૨૨-2માં પ્રતીક્ષા યાદી માંથી કારીગરોની વિનંતીને ધ્યાને લઇ રદ કરેલ કારીગરોની યાદી

No Record Found For Waiting Cancellation List