ડ્રો નું પરિણામ

પાછળ જાઓ

ડ્રો દ્વારા પસંદગી થયેલ કારીગરોની યાદી

No Record Found For Selected List

ડ્રો દ્વારા પસંદગી ના થયેલ કારીગરોની પ્રતીક્ષા યાદી

અનુ. નં નોંધણી નંબર કારીગરનું નામ મેળા નોંધણી નંબર પ્રતીક્ષા નંબર
1 2021121900006708 VANKAR TARABEN RAJESHBHAI 20211219000067081073 1
2 2019072000000170 HEMLATA OMPRAKASH 20190720000001701073 2
3 2019072600000346 MUKTABEN ANTHONY KRISTEN 20190726000003461073 3
4 2020112200004279 CHAVDA VAISHALI YOGESHKUMAR 20201122000042791073 4
5 2021121900006710 MADHVI VAGHELA 20211219000067101073 5
6 2021122700006726 MANJUBEN RAMESHBHAI MACHODIA 20211227000067261073 6
7 2019103000001746 MALEK NASIMBANU GULAMMOHMED 20191030000017461073 7
8 2021121900006711 RATNABEN SOLANKI 20211219000067111073 8
9 2019071900000148 GEETABEN HIRPARA 20190719000001481073 9
10 2021112900006641 KAILASBEN ABHESINH SOLANKI 20211129000066411073 10
11 2019072000000166 DINABEN NARANBHAI MILESIYA 20190720000001661073 11
12 2019071600000034 DAKSHABEN YATINKUMAR MAKWANA 20190716000000341073 12
13 2021120800006655 DAKSHA RAKESHKUMAR SHAH 20211208000066551073 13
14 2021111000006618 PRATIBHA MANOJBHAI GAVADE 20211110000066181073 14
15 2020101600003138 RANJANBEN JAYENDRABHAI PANCHAL 20201016000031381073 15
16 2019082900000537 ERIKA SUSHILBHAI CHRISTIAN 20190829000005371073 16

ડ્રો દ્વારા પસંદગી થયેલ કારીગરો માંથી કારીગરોની વિનંતીને ધ્યાને લઇ રદ કરેલ કારીગરોની યાદી

No Record Found For Allotted Cancellation List

પ્રતીક્ષા યાદી માંથી કારીગરોની વિનંતીને ધ્યાને લઇ રદ કરેલ કારીગરોની યાદી

No Record Found For Waiting Cancellation List