રણોત્સવ-કચ્છ મેળો (3)ના  ડ્રો નું પરિણામ

પાછળ જાઓ

રણોત્સવ-કચ્છ મેળો (3)માં ડ્રો દ્વારા પસંદગી થયેલ કારીગરોની યાદી

અનુ. નં નોંધણી નંબર કારીગરનું નામ મેળા નોંધણી નંબર ફાળવેલ સ્ટોલ નંબર
1 2020112200004297 AJUBAI UGABHAI HARIJAN 20201122000042971064 26
2 2020112100004240 PARMAR JIGNA CHETAN 20201121000042401064 27
3 2020112100004201 VANKAR NANBAI BHOJA 20201121000042011064 28
4 2020113000004372 DEMABEN SUKARIYA MARVADA 20201130000043721064 29
5 2020120300004415 HARIJAN LACHHUBEN BHIMJI 20201203000044151064 31
6 2020122600004493 DEVAL BEN SHIVJI BHATIYA 20201226000044931064 32
7 2020112100004251 DHARABEN ACHU HARIJAN 20201121000042511064 33
8 2020120500004464 RUKSHARBANU HUSHEN 20201205000044641064 34
9 2020112300004337 PADHIYARLAXMIBEN 20201123000043371064 35
10 2020122800004500 HARIJAN DEVALBAI SUMAR 20201228000045001064 36
11 2020112100004224 HARIJAN DHARABAI SAYA 20201121000042241064 37
12 2019072500000314 JALPABEN PARESHBHAI BHALSOD 20190725000003141064 38
13 2020112100004200 MACHHAR PRITIBEN VIJAYBHAI(KHATRI) 20201121000042001064 39
14 2019120800001825 SHOBNANEN.C .PARMAR123./ 20191208000018251064 40
15 2020122700004496 HIMABEN BHARMALBHAI 20201227000044961064 41
16 2020122700004497 LALBAI SANKARBHAI 20201227000044971064 42
17 2019112900001790 NIKETABEN NILESHBAHI CHAUDHARI. 20191129000017901064 43
18 2020112900004370 HARIJAN KARMABAI HIRA BHASAR 20201129000043701064 44
19 2020112100004217 KARAVANI DEVSI 20201121000042171064 45
20 2019112700001772 GAJJAR DHARMISHTHA ANILBHAI 20191127000017721064 46
21 2020120300004418 BHIYANI BHAVNA DINESH 20201203000044181064 47
22 2020112200004282 MULABAI, UGABHAI HARIJAN 20201122000042821064 48
23 2020120500004470 SONABAI MARVADA 20201205000044701064 49
24 2020120200004394 JEPAR NIRMLA DEVSHI 20201202000043941064 50
25 2020112900004368 HARIJAN KHIYABEN RAJA 20201129000043681064 56
26 2020021300002063 DIPALIBEN JEN 20200213000020631064 57
27 2020122900004503 HARIJAN SAMABAI NANJI 20201229000045031064 58
28 2020120500004473 BUCHIYA MAYABEN KARSHAN 20201205000044731064 59
29 2020112100004254 BUDHBHATTI MANISHA VISHALKUMAR 20201121000042541064 60
30 2020112100004211 VANKAR LAKHIBEN PALJIBHAI 20201121000042111064 61
31 2020122800004501 HARIJAN BAYABAI DESHAR 20201228000045011064 62
32 2020112200004259 HARIJAN DAMABEN BHIMA 20201122000042591064 63
33 2020122800004502 HARIJAN BHANABEN DANA 20201228000045021064 64
34 2020112100004247 SAJNABEN MULABHAI MARVADA 20201121000042471064 65
35 2020120100004379 MERIYA HANSABEN RAVJIBHAI 20201201000043791064 66
36 2020112200004274 HARIJAN PURABAI KESHABHAI 20201122000042741064 67
37 2020112200004265 RANBEN MANSINGH HARIJAN 20201122000042651064 68
38 2020120300004410 HASBAI VELA MARVADA 20201203000044101064 69
39 2020120400004446 KHATRI FATIMA MUSEB 20201204000044461064 70
40 2020112100004255 JADEJA JAYABA VANRAJSINH 20201121000042551064 71
41 2019072000000206 BELIM JETUNBEN RAJAKBHAI 20190720000002061064 72
42 2020112100004242 KURESHI ABEDA ALIMAMAD 20201121000042421064 73
43 2020120400004459 HARIJAN RATNABEN RANMAL 20201204000044591064 74
44 2019082900000537 ERIKA SUSHILBHAI CHRISTIAN 20190829000005371064 75
45 2020123000004506 PABABAI MEGHAJIBHAI 20201230000045061064 91
46 2020110300003168 AMI VINAL PANDYA 20201103000031681064 92
47 2020112100004212 VANKAR KAMLABEN RATILAL 20201121000042121064 93
48 2020123000004507 KANSAGRA PRIYANKA BHAUTIK 20201230000045071064 94
49 2020112500004354 DAHIBEN MANGUBHAI MARVADA 20201125000043541064 95
50 2019071800000112 ODEDRA JITUBEN RAMBHAI 20190718000001121064 96
51 2020122400004490 ANJUBEN VIRABHAI MARVADA 20201224000044901064 97
52 2020120300004429 HARIJAN KARMABAI NARAN 20201203000044291064 98
53 2019071700000055 NAIMISHA GHANSHYAMBHAI SARAPDADIYA 20190717000000551064 99
54 2019092300000643 SAHEEN BEGAM. MO. MOHSIN KAZI. 20190923000006431064 100

રણોત્સવ-કચ્છ મેળો (3)માં ડ્રો દ્વારા પસંદગી ના થયેલ કારીગરોની પ્રતીક્ષા યાદી

અનુ. નં નોંધણી નંબર કારીગરનું નામ મેળા નોંધણી નંબર પ્રતીક્ષા નંબર
1 2020120500004469 JIVA BAI LAKHA BHAI 20201205000044691064 1
2 2020111300004183 NASIM ISAB LUHAR 20201113000041831064 2
3 2020112200004304 HARIJAN MEGHABAI SUMRA 20201122000043041064 3
4 2020112200004307 SONABAI VELA HARIJAN 20201122000043071064 4
5 2020112100004252 JADEJA GNANBA MAHENDRASINH 20201121000042521064 5
6 2020123000004505 MARVADA PRMA BEN DISHA BHAI 20201230000045051064 6
7 2020112200004306 HARIJAN SOJBAI 20201122000043061064 7

રણોત્સવ-કચ્છ મેળો (3)માં ડ્રો દ્વારા પસંદગી થયેલ કારીગરો માંથી કારીગરોની વિનંતીને ધ્યાને લઇ રદ કરેલ કારીગરોની યાદી

અનુ. નં નોંધણી નંબર કારીગરનું નામ મેળા નોંધણી નંબર ફાળવેલ સ્ટોલ નંબર
1 2020123000004504 SHEELA KANSARA 20201230000045041064 30

રણોત્સવ-કચ્છ મેળો (3)માં પ્રતીક્ષા યાદી માંથી કારીગરોની વિનંતીને ધ્યાને લઇ રદ કરેલ કારીગરોની યાદી

No Record Found For Waiting Cancellation List