નોંધ: મહિલા કારીગર તરીકે મેળામાં ભાગ લેવા માટે અરજી કરતા પહેલા મહિલા કારીગર તરીકે નોંધણી કરો .