ઊંઝા લક્ષચંડી હસ્તકલા મેળો પાછળ જાઓ

 નોંધણી માટેનો બાકી સમય:

દિવસ
કલાક
મિનિટ
સેકંડ

સ્થળ : ઊંઝા

મેળા શરૂઆત તારીખ : 18/12/2019

મેળા અંતિમ તારીખ : 22/12/2019

મેળાનો સમય : સવારે ૦૯ વાગ્યા થી રાત્રે ૧૦ વાગ્યા સુધી

ડ્રોનો સમય : 05/12/2019 11:00 AM

નોંધણી શરૂઆત તારીખ : 27/11/2019 05:00 PM

નોંધણી અંતિમ તારીખ : 05/12/2019 10:30 AM

સ્ટોલની સંખ્યા : 50

કુલ અરજી : 91

મેળા લે-આઉટ :

સ્ટોલ ફી : 1000