સોમનાથ હસ્તકલા મેળો પાછળ જાઓ

 નોંધણી માટેનો બાકી સમય:

દિવસ
કલાક
મિનિટ
સેકંડ

સ્થળ : સોમનાથ ટ્રસ્ટ મેદાન, સોમનાથ

મેળા શરૂઆત તારીખ : 08/11/2019

મેળા અંતિમ તારીખ : 12/11/2019

મેળાનો સમય : સવારે ૦૯ વાગ્યા થી રાત્રે ૧૧ વાગ્યા સુધી

ડ્રોનો સમય : 22/10/2019 11:00 AM

નોંધણી શરૂઆત તારીખ : 17/10/2019 05:00 PM

નોંધણી અંતિમ તારીખ : 22/10/2019 10:30 AM

સ્ટોલની સંખ્યા : 50

કુલ અરજી : 110