મોરબી હસ્તકલા મેળો પાછળ જાઓ

 નોંધણી માટેનો બાકી સમય:

દિવસ
કલાક
મિનિટ
સેકંડ

સ્થળ : મહેન્દ્રસિંગ ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ(લખધીરજી એન્જીનીરીંગ કોલેજ મેદાન), મોરબી

મેળા શરૂઆત તારીખ : 11/10/2019

મેળા અંતિમ તારીખ : 20/10/2019

મેળાનો સમય : સાંજે ૪ વાગ્યા થી રાત્રે ૧૨ વાગ્યા સુધી

ડ્રોનો સમય : 03/10/2019 11:00 AM

નોંધણી શરૂઆત તારીખ : 26/09/2019 11:00 AM

નોંધણી અંતિમ તારીખ : 03/10/2019 10:30 AM

સ્ટોલની સંખ્યા : 50

કુલ અરજી : 86