હસ્તકલા મેળો, વાપી પાછળ જાઓ

 નોંધણી માટેનો બાકી સમય:

દિવસ
કલાક
મિનિટ
સેકંડ

સ્થળ : રામલીલા મેદાન, વાપી

મેળા શરૂઆત તારીખ : 27/11/2020

મેળા અંતિમ તારીખ : 06/12/2020

મેળાનો સમય : બપોરે ૧ વાગ્યા થી રાત્રે ૯ વાગ્યા સુધી

ડ્રોનો સમય : 18/11/2020 11:00 AM

નોંધણી શરૂઆત તારીખ : 11/11/2020 11:45 AM

નોંધણી અંતિમ તારીખ : 18/11/2020 10:30 AM

સ્ટોલની સંખ્યા : 80

કુલ અરજી : 110

મેળા લે-આઉટ :

સ્ટોલ ફી : 2000