હસ્તકલા પ્રદર્શન સહ વેચાણ હાટ પાછળ જાઓ

 નોંધણી માટેનો બાકી સમય:

દિવસ
કલાક
મિનિટ
સેકંડ

સ્થળ : મહેન્દ્રસિંગ ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ(લખધીરજી એન્જીનીરીંગ કોલેજ મેદાન), મોરબી

મેળા શરૂઆત તારીખ : 04/11/2020

મેળા અંતિમ તારીખ : 13/11/2020

મેળાનો સમય : સવારે ૦૯ વાગ્યા થી રાત્રે ૧૧ વાગ્યા સુધી

ડ્રોનો સમય : 20/10/2020 11:00 AM

નોંધણી શરૂઆત તારીખ : 15/10/2020 02:30 AM

નોંધણી અંતિમ તારીખ : 20/10/2020 10:30 AM

સ્ટોલની સંખ્યા : 100

કુલ અરજી : 151