હસ્તકલા પ્રદર્શન સહ વેચાણ પાછળ જાઓ

 નોંધણી માટેનો બાકી સમય:

દિવસ
કલાક
મિનિટ
સેકંડ

સ્થળ : સાબરમતી રિવરફ્રન્ટ,વલ્લભ સદનની પાછળ, અમદાવાદ

મેળા શરૂઆત તારીખ : 17/10/2020

મેળા અંતિમ તારીખ : 26/10/2020

મેળાનો સમય : સવારે ૧૧ વાગ્યા થી રાત્રે ૮ વાગ્યા સુધી

ડ્રોનો સમય : 12/10/2020 11:00 AM

નોંધણી શરૂઆત તારીખ : 05/10/2020 03:00 PM

નોંધણી અંતિમ તારીખ : 12/10/2020 10:30 AM

સ્ટોલની સંખ્યા : 120

કુલ અરજી : 194