નવરાત્રી મહોત્સવ અમદાવાદ પાછળ જાઓ

 નોંધણી માટેનો બાકી સમય:

દિવસ
કલાક
મિનિટ
સેકંડ

સ્થળ : યુનિવર્સીટી જીએમડીસી ગ્રાઉન્ડ, અમદાવાદ

મેળા શરૂઆત તારીખ : 29/09/2019

મેળા અંતિમ તારીખ : 07/10/2019

મેળાનો સમય : સાંજે ૪ વાગ્યા થી રાત્રે ૧૨ વાગ્યા સુધી

ડ્રોનો સમય : 24/09/2019 11:00 AM

નોંધણી શરૂઆત તારીખ : 17/09/2019 04:00 PM

નોંધણી અંતિમ તારીખ : 24/09/2019 10:30 AM

સ્ટોલની સંખ્યા : 20

કુલ અરજી : 136

મેળા લે-આઉટ :

સ્ટોલ ફી : 2700