અંબાજી મેળો પાછળ જાઓ

 નોંધણી માટેનો બાકી સમય:

દિવસ
કલાક
મિનિટ
સેકંડ

સ્થળ : પસંદગી બાકી

મેળા શરૂઆત તારીખ : 08/09/2019

મેળા અંતિમ તારીખ : 14/09/2019

મેળાનો સમય : પસંદગી બાકી

ડ્રોનો સમય : 31/08/2019 11:00 AM

નોંધણી શરૂઆત તારીખ : 20/08/2019 12:00 AM

નોંધણી અંતિમ તારીખ : 31/08/2019 10:30 AM

સ્ટોલની સંખ્યા : 50

કુલ અરજી : 48

મેળા લે-આઉટ :

સ્ટોલ ફી : 1400