ભાવનગર લોક મેળો પાછળ જાઓ

 નોંધણી માટેનો બાકી સમય:

દિવસ
કલાક
મિનિટ
સેકંડ

સ્થળ : જવાહર મેદાન, ભાવનગર.

મેળા શરૂઆત તારીખ : 22/08/2019

મેળા અંતિમ તારીખ : 26/08/2019

મેળાનો સમય : સવારે ૧૦ વાગ્યા થી રાત્રે ૧૨ વાગ્યા સુધી

ડ્રોનો સમય : 16/08/2019 11:00 AM

નોંધણી શરૂઆત તારીખ : 02/08/2019 12:00 AM

નોંધણી અંતિમ તારીખ : 16/08/2019 10:30 AM

સ્ટોલની સંખ્યા : 50

કુલ અરજી : 53