દ્વારકા હસ્તકલા મેળો પાછળ જાઓ

 નોંધણી માટેનો બાકી સમય:

દિવસ
કલાક
મિનિટ
સેકંડ

સ્થળ : ન્યુ ગોમતી ઘાટ, દ્વારકા

મેળા શરૂઆત તારીખ : 01/03/2020

મેળા અંતિમ તારીખ : 10/03/2020

મેળાનો સમય : સવારે ૦૮ વાગ્યા થી રાત્રે ૧૧ વાગ્યા સુધી

ડ્રોનો સમય : 18/02/2020 11:00 AM

નોંધણી શરૂઆત તારીખ : 13/02/2020 12:00 AM

નોંધણી અંતિમ તારીખ : 18/02/2020 10:30 AM

સ્ટોલની સંખ્યા : 70

કુલ અરજી : 76

મેળા લે-આઉટ :

સ્ટોલ ફી : 2000