વસંતોત્સવ(લોકમેળો) પાછળ જાઓ

 નોંધણી માટેનો બાકી સમય:

દિવસ
કલાક
મિનિટ
સેકંડ

સ્થળ : સંસ્કૃતિકુંજ, સેક્ટર-૯, ગાંધીનગર

મેળા શરૂઆત તારીખ : 25/02/2020

મેળા અંતિમ તારીખ : 05/03/2020

મેળાનો સમય : સવારે ૧૨ વાગ્યા થી રાત્રે ૧૧ વાગ્યા સુધી

ડ્રોનો સમય : 15/02/2020 11:00 AM

નોંધણી શરૂઆત તારીખ : 13/02/2020 12:00 AM

નોંધણી અંતિમ તારીખ : 15/02/2020 10:30 AM

સ્ટોલની સંખ્યા : 30

કુલ અરજી : 34

મેળા લે-આઉટ :

સ્ટોલ ફી : 3000