મહિલા આર્ટ & ક્રાફટ ફેસ્ટીવલ પાછળ જાઓ

 નોંધણી માટેનો બાકી સમય:

દિવસ
કલાક
મિનિટ
સેકંડ

સ્થળ : વસ્ત્રાપુર હાટ, અમદાવાદ

મેળા શરૂઆત તારીખ : 15/06/2024

મેળા અંતિમ તારીખ : 23/06/2024

મેળાનો સમય : 3:00 PM To 10:00 PM

ડ્રોનો સમય : 12/06/2024 03:00 PM

નોંધણી શરૂઆત તારીખ : 07/06/2024 06:00 PM

નોંધણી અંતિમ તારીખ : 12/06/2024 01:00 PM

સ્ટોલની સંખ્યા : 60

કુલ અરજી : 159

મેળા લે-આઉટ :

સ્ટોલ ફી : 1800