મહિલા આર્ટ અને ક્રાફટ ફેસ્ટીવલ પાછળ જાઓ

 નોંધણી માટેનો બાકી સમય:

દિવસ
કલાક
મિનિટ
સેકંડ

સ્થળ : સાબરમતી રીવરફન્ટ અમદાવાદ

મેળા શરૂઆત તારીખ : 07/03/2024

મેળા અંતિમ તારીખ : 13/03/2024

મેળાનો સમય : 11:00 AM TO 10:00 PM

ડ્રોનો સમય : 04/03/2024 01:00 PM

નોંધણી શરૂઆત તારીખ : 28/02/2024 06:00 PM

નોંધણી અંતિમ તારીખ : 04/03/2024 12:00 PM

સ્ટોલની સંખ્યા : 50

કુલ અરજી : 82

મેળા લે-આઉટ :

સ્ટોલ ફી : 1400