વસંતોત્સવ -૨૦૨૪ પાછળ જાઓ

 નોંધણી માટેનો બાકી સમય:

દિવસ
કલાક
મિનિટ
સેકંડ

સ્થળ : સંસ્કૃતિ કુંજ, સરીતા ઉદ્યાનની બાજુમાં, ગાંધીનગર

મેળા શરૂઆત તારીખ : 14/02/2024

મેળા અંતિમ તારીખ : 23/02/2024

મેળાનો સમય : 11:00 AM TO 10:00 PM

ડ્રોનો સમય : 12/02/2024 03:00 PM

નોંધણી શરૂઆત તારીખ : 08/02/2024 04:10 PM

નોંધણી અંતિમ તારીખ : 12/02/2024 01:00 PM

સ્ટોલની સંખ્યા : 25

કુલ અરજી : 111

મેળા લે-આઉટ :

સ્ટોલ ફી : 2000