કાંકરિયા કાર્નિવલ-૨૦૨૩ પાછળ જાઓ

 નોંધણી માટેનો બાકી સમય:

દિવસ
કલાક
મિનિટ
સેકંડ

સ્થળ : કાંકરિયા લેક ફ્રન્ટ પરિસર, વ્યાયામ વિદ્યાલય ગ્રાઉન્ડ, બાળનગરીની બાજુમાં, ગેટ નં-૩, અમદાવાદ

મેળા શરૂઆત તારીખ : 25/12/2023

મેળા અંતિમ તારીખ : 31/12/2023

મેળાનો સમય : 11;00AM To 10:00PM

ડ્રોનો સમય : 22/12/2023 03:00 PM

નોંધણી શરૂઆત તારીખ : 16/12/2023 05:00 PM

નોંધણી અંતિમ તારીખ : 22/12/2023 01:00 PM

સ્ટોલની સંખ્યા : 50

કુલ અરજી : 138

મેળા લે-આઉટ :

સ્ટોલ ફી : 1400