દિવાળી હસ્તકલા મેળો, ભાવનગર પાછળ જાઓ

 નોંધણી માટેનો બાકી સમય:

દિવસ
કલાક
મિનિટ
સેકંડ

સ્થળ : જવાહર મેદાન, ભાવનગર

મેળા શરૂઆત તારીખ : 27/10/2023

મેળા અંતિમ તારીખ : 02/11/2023

મેળાનો સમય : 11:00 AM To 10:00 PM

ડ્રોનો સમય : 25/10/2023 06:00 PM

નોંધણી શરૂઆત તારીખ : 23/10/2023 12:00 PM

નોંધણી અંતિમ તારીખ : 25/10/2023 06:00 PM

સ્ટોલની સંખ્યા : 48

કુલ અરજી : 60

મેળા લે-આઉટ :

સ્ટોલ ફી : 1400