દિવાળી હસ્તકલા મેળો, જુનાગઢ પાછળ જાઓ

 નોંધણી માટેનો બાકી સમય:

દિવસ
કલાક
મિનિટ
સેકંડ

સ્થળ : એ.જી.હાઇસ્કુલ મેદાન, જુનાગઢ

મેળા શરૂઆત તારીખ : 26/10/2023

મેળા અંતિમ તારીખ : 01/11/2023

મેળાનો સમય : 11:00 AM TO 10:00 PM

ડ્રોનો સમય : 23/10/2023 04:00 PM

નોંધણી શરૂઆત તારીખ : 20/10/2023 11:33 AM

નોંધણી અંતિમ તારીખ : 23/10/2023 01:00 PM

સ્ટોલની સંખ્યા : 38

કુલ અરજી : 86

મેળા લે-આઉટ :

સ્ટોલ ફી : 1400