નવરાત્રી મેળો અમદાવાદ-૨૦૨૩ પાછળ જાઓ

 નોંધણી માટેનો બાકી સમય:

દિવસ
કલાક
મિનિટ
સેકંડ

સ્થળ : યુનિવર્સીટી ગ્રાઉન્ડ (GMDC) અમદાવાદ

મેળા શરૂઆત તારીખ : 15/10/2023

મેળા અંતિમ તારીખ : 23/10/2023

મેળાનો સમય : 11:00 AM TO 10:00PM

ડ્રોનો સમય : 13/10/2023 09:00 AM

નોંધણી શરૂઆત તારીખ : 09/10/2023 12:00 PM

નોંધણી અંતિમ તારીખ : 13/10/2023 08:00 AM

સ્ટોલની સંખ્યા : 20

કુલ અરજી : 156

મેળા લે-આઉટ :

સ્ટોલ ફી : 1800