નવરાત્રી મેળો બહેચરાજી-૨૦૨૩ પાછળ જાઓ

 નોંધણી માટેનો બાકી સમય:

દિવસ
કલાક
મિનિટ
સેકંડ

સ્થળ : મેળા ગ્રાઉન્ડ, બહેચરાજી, મહેસાણા

મેળા શરૂઆત તારીખ : 15/10/2023

મેળા અંતિમ તારીખ : 23/10/2023

મેળાનો સમય : 11:00 AM TO 10:00 PM

ડ્રોનો સમય : 13/10/2023 04:00 PM

નોંધણી શરૂઆત તારીખ : 07/10/2023 06:40 PM

નોંધણી અંતિમ તારીખ : 13/10/2023 03:00 PM

સ્ટોલની સંખ્યા : 28

કુલ અરજી : 39

મેળા લે-આઉટ :

સ્ટોલ ફી : 1800