નવરાત્રી મેળો-૨૦૨૩ પાછળ જાઓ

 નોંધણી માટેનો બાકી સમય:

દિવસ
કલાક
મિનિટ
સેકંડ

સ્થળ : સાબરમતી રીવરફન્ટ મેદાન, અમદાવાદ

મેળા શરૂઆત તારીખ : 01/10/2023

મેળા અંતિમ તારીખ : 10/10/2023

મેળાનો સમય : 11:00 AM TO 10:00 PM

ડ્રોનો સમય : 29/09/2023 03:00 PM

નોંધણી શરૂઆત તારીખ : 25/09/2023 04:15 PM

નોંધણી અંતિમ તારીખ : 29/09/2023 01:00 PM

સ્ટોલની સંખ્યા : 86

કુલ અરજી : 178

મેળા લે-આઉટ :

સ્ટોલ ફી : 2000