ભાદરવી પુનમ મેળો-અંબાજી-૨૦૨૩ પાછળ જાઓ

 નોંધણી માટેનો બાકી સમય:

દિવસ
કલાક
મિનિટ
સેકંડ

સ્થળ : ભગવતી વાટિકા હોટલ, જય અંબે હેરિટેજ ની સામે, દાતા રોડ,અંબાજી

મેળા શરૂઆત તારીખ : 22/09/2023

મેળા અંતિમ તારીખ : 29/09/2023

મેળાનો સમય : 11 AM To 10 PM

ડ્રોનો સમય : 20/09/2023 01:00 PM

નોંધણી શરૂઆત તારીખ : 14/09/2023 07:00 PM

નોંધણી અંતિમ તારીખ : 20/09/2023 10:00 AM

સ્ટોલની સંખ્યા : 77

કુલ અરજી : 96

મેળા લે-આઉટ :

સ્ટોલ ફી : 1600