જન્માષ્ટમી મેળો મોરબી-૨૦૨૩ પાછળ જાઓ

 નોંધણી માટેનો બાકી સમય:

દિવસ
કલાક
મિનિટ
સેકંડ

સ્થળ : એલ.ઈ.કોલેજ મેદાન, મોરબી

મેળા શરૂઆત તારીખ : 05/09/2023

મેળા અંતિમ તારીખ : 14/09/2023

મેળાનો સમય : 11:00 AM TO 10:00 PM

ડ્રોનો સમય : 03/09/2023 04:00 PM

નોંધણી શરૂઆત તારીખ : 01/09/2023 05:00 PM

નોંધણી અંતિમ તારીખ : 03/09/2023 01:00 PM

સ્ટોલની સંખ્યા : 58

કુલ અરજી : 87

મેળા લે-આઉટ :

સ્ટોલ ફી : 2000