જન્માષ્ટમી મેળો દ્વારકા-૨૦૨૩ પાછળ જાઓ

 નોંધણી માટેનો બાકી સમય:

દિવસ
કલાક
મિનિટ
સેકંડ

સ્થળ : સર્કિટ હાઉસ રોડ પાસે, સનસેટ પોઈન્ટ- ભડકેશ્વર ચોપાટી, દ્વારકા

મેળા શરૂઆત તારીખ : 05/09/2023

મેળા અંતિમ તારીખ : 11/09/2023

મેળાનો સમય : 11:00 AM TO 10:00 PM

ડ્રોનો સમય : 04/09/2023 04:00 PM

નોંધણી શરૂઆત તારીખ : 01/09/2023 04:45 PM

નોંધણી અંતિમ તારીખ : 04/09/2023 02:00 PM

સ્ટોલની સંખ્યા : 22

કુલ અરજી : 20

મેળા લે-આઉટ :

સ્ટોલ ફી : 1400