લોક મેળો-રાજકોટ ૨૦૨૩ પાછળ જાઓ

 નોંધણી માટેનો બાકી સમય:

દિવસ
કલાક
મિનિટ
સેકંડ

સ્થળ : રેસકોર્ષ મેદાન, રાજકોટ

મેળા શરૂઆત તારીખ : 05/09/2023

મેળા અંતિમ તારીખ : 09/09/2023

મેળાનો સમય : 11 AM To 10 PM

ડ્રોનો સમય : 02/09/2023 04:00 PM

નોંધણી શરૂઆત તારીખ : 01/09/2023 11:10 AM

નોંધણી અંતિમ તારીખ : 02/09/2023 01:00 PM

સ્ટોલની સંખ્યા : 30

કુલ અરજી : 190

મેળા લે-આઉટ :

સ્ટોલ ફી : 1000