રાખી અને હસ્તકલા મેળો - ૨૦૨૩ પાછળ જાઓ

 નોંધણી માટેનો બાકી સમય:

દિવસ
કલાક
મિનિટ
સેકંડ

સ્થળ : રેલવે જીમખાના મેદાન,વલસાડ

મેળા શરૂઆત તારીખ : 27/08/2023

મેળા અંતિમ તારીખ : 02/09/2023

મેળાનો સમય : 11 AM To 10 PM

ડ્રોનો સમય : 23/08/2023 08:00 PM

નોંધણી શરૂઆત તારીખ : 18/08/2023 05:00 PM

નોંધણી અંતિમ તારીખ : 23/08/2023 03:00 PM

સ્ટોલની સંખ્યા : 64

કુલ અરજી : 94

મેળા લે-આઉટ :

સ્ટોલ ફી : 1400