રાખી મેળો-૨૦૨૩ પાછળ જાઓ

 નોંધણી માટેનો બાકી સમય:

દિવસ
કલાક
મિનિટ
સેકંડ

સ્થળ : વસ્ત્રાપુર હાટ, અમદાવાદ

મેળા શરૂઆત તારીખ : 18/08/2023

મેળા અંતિમ તારીખ : 27/08/2023

મેળાનો સમય : 11;00 AM TO 10:00 PM

ડ્રોનો સમય : 11/08/2023 03:00 PM

નોંધણી શરૂઆત તારીખ : 09/08/2023 05:40 PM

નોંધણી અંતિમ તારીખ : 11/08/2023 01:00 PM

સ્ટોલની સંખ્યા : 79

કુલ અરજી : 195

મેળા લે-આઉટ :

સ્ટોલ ફી : 2000