મોન્સુન ફેસ્ટીવલ પાછળ જાઓ

 નોંધણી માટેનો બાકી સમય:

દિવસ
કલાક
મિનિટ
સેકંડ

સ્થળ : તોરણ હીલ રીસોર્ટ સામે, મ્યુઝિયમ કમ્પાઉન્ડમાં, બસ સ્ટેન્ડ રોડ, સાપુતારા

મેળા શરૂઆત તારીખ : 19/08/2023

મેળા અંતિમ તારીખ : 27/08/2023

મેળાનો સમય : 11:00 AM TO 10:00 PM

ડ્રોનો સમય : 17/08/2023 02:00 PM

નોંધણી શરૂઆત તારીખ : 09/08/2023 05:30 PM

નોંધણી અંતિમ તારીખ : 17/08/2023 01:45 PM

સ્ટોલની સંખ્યા : 37

કુલ અરજી : 65

મેળા લે-આઉટ :

સ્ટોલ ફી : 1800