મહિલા આર્ટ અને ક્રાફટ ફેસ્ટીવલ પાછળ જાઓ

 નોંધણી માટેનો બાકી સમય:

દિવસ
કલાક
મિનિટ
સેકંડ

સ્થળ : કોમ્યુનિટી હોલ(લગ્ન વાડી), સેકટર-૦૭ પોલીસ સ્ટેશનની સામે,સેકટર-૭,ગાંધીનગર

મેળા શરૂઆત તારીખ : 03/07/2023

મેળા અંતિમ તારીખ : 10/07/2023

મેળાનો સમય : 11:00 AM To 10:00 PM

ડ્રોનો સમય : 30/06/2023 08:00 PM

નોંધણી શરૂઆત તારીખ : 26/06/2023 05:00 PM

નોંધણી અંતિમ તારીખ : 29/06/2023 12:30 PM

સ્ટોલની સંખ્યા : 64

કુલ અરજી : 189

મેળા લે-આઉટ :

સ્ટોલ ફી : 1600