મહિલા આર્ટ & ક્રાફ્ટ ફેસ્ટીવલ પાછળ જાઓ

 નોંધણી માટેનો બાકી સમય:

દિવસ
કલાક
મિનિટ
સેકંડ

સ્થળ : હની પાર્ક મેદાન, અડાજણ,સુરત

મેળા શરૂઆત તારીખ : 26/05/2023

મેળા અંતિમ તારીખ : 04/06/2023

મેળાનો સમય : 11 AM To 10 PM

ડ્રોનો સમય : 24/05/2023 03:00 PM

નોંધણી શરૂઆત તારીખ : 20/05/2023 05:00 PM

નોંધણી અંતિમ તારીખ : 24/05/2023 12:30 PM

સ્ટોલની સંખ્યા : 102

કુલ અરજી : 251

મેળા લે-આઉટ :

સ્ટોલ ફી : 2000