મહિલા આર્ટ & ક્રાફટ ફેસ્ટીવલ પાછળ જાઓ

 નોંધણી માટેનો બાકી સમય:

દિવસ
કલાક
મિનિટ
સેકંડ

સ્થળ : એન. ડી.એચ. ક્રિકેટ ગ્રાઉન્ડ , દ્વારકા

મેળા શરૂઆત તારીખ : 30/03/2023

મેળા અંતિમ તારીખ : 03/04/2023

મેળાનો સમય : 11 To 10

ડ્રોનો સમય : 27/03/2023 03:00 PM

નોંધણી શરૂઆત તારીખ : 22/03/2023 02:00 PM

નોંધણી અંતિમ તારીખ : 27/03/2023 12:00 PM

સ્ટોલની સંખ્યા : 29

કુલ અરજી : 58

મેળા લે-આઉટ :

સ્ટોલ ફી : 1000