મહિલા આર્ટ & ક્રાફટ ફેસ્ટીવલ પાછળ જાઓ

 નોંધણી માટેનો બાકી સમય:

દિવસ
કલાક
મિનિટ
સેકંડ

સ્થળ : ડૉ.બાબાસાહેબ આંબેડકર ભવન, હોલની બહારની બાજુમાં, ગાંધીધામ, કચ્છ

મેળા શરૂઆત તારીખ : 25/02/2023

મેળા અંતિમ તારીખ : 03/03/2023

મેળાનો સમય : 11:00AM TO 11:00PM

ડ્રોનો સમય : 22/02/2023 04:00 PM

નોંધણી શરૂઆત તારીખ : 16/02/2023 01:00 PM

નોંધણી અંતિમ તારીખ : 22/02/2023 03:00 PM

સ્ટોલની સંખ્યા : 50

કુલ અરજી : 69

મેળા લે-આઉટ :

સ્ટોલ ફી : 1400