મહિલા આર્ટ & ક્રાફટ ફેસ્ટીવલ પાછળ જાઓ

 નોંધણી માટેનો બાકી સમય:

દિવસ
કલાક
મિનિટ
સેકંડ

સ્થળ : વલ્લભસદન પાછળ, રીવરફન્ટ , અમદાવાદ

મેળા શરૂઆત તારીખ : 24/03/2023

મેળા અંતિમ તારીખ : 31/03/2023

મેળાનો સમય : 11 AM to 11 PM

ડ્રોનો સમય : 27/02/2023 01:00 PM

નોંધણી શરૂઆત તારીખ : 13/02/2023 07:15 AM

નોંધણી અંતિમ તારીખ : 20/02/2023 11:00 AM

સ્ટોલની સંખ્યા : 87

કુલ અરજી : 190

મેળા લે-આઉટ :

સ્ટોલ ફી : 1600