મહિલા આર્ટ & ક્રાફ્ટ ફેસ્ટીવલ પાછળ જાઓ

 નોંધણી માટેનો બાકી સમય:

દિવસ
કલાક
મિનિટ
સેકંડ

સ્થળ : માંડવી બીચ, માંડવી કચ્છ

મેળા શરૂઆત તારીખ : 25/01/2023

મેળા અંતિમ તારીખ : 31/01/2023

મેળાનો સમય : 10:00AM TO 10:00PM

ડ્રોનો સમય : 23/01/2023 04:00 PM

નોંધણી શરૂઆત તારીખ : 16/01/2023 01:15 PM

નોંધણી અંતિમ તારીખ : 23/01/2023 12:00 PM

સ્ટોલની સંખ્યા : 50

કુલ અરજી : 51

મેળા લે-આઉટ :

સ્ટોલ ફી : 1400