રણોત્સવ કચ્છ મેળો -૨૦૨૨ (૧) પાછળ જાઓ

 નોંધણી માટેનો બાકી સમય:

દિવસ
કલાક
મિનિટ
સેકંડ

સ્થળ : ધોરડો સફેદ રણ, કચ્છ

મેળા શરૂઆત તારીખ : 22/12/2022

મેળા અંતિમ તારીખ : 03/01/2023

મેળાનો સમય : 10 A.M to 10 P.M.

ડ્રોનો સમય : 20/12/2022 12:00 PM

નોંધણી શરૂઆત તારીખ : 29/10/2022 04:00 PM

નોંધણી અંતિમ તારીખ : 04/12/2022 06:00 PM

સ્ટોલની સંખ્યા : 50

કુલ અરજી : 118

મેળા લે-આઉટ :

સ્ટોલ ફી : 2600