પતંગ મહોત્સવ પાછળ જાઓ

 નોંધણી માટેનો બાકી સમય:

દિવસ
કલાક
મિનિટ
સેકંડ

સ્થળ : રિવરફ્રન્ટ, અમદાવાદ

મેળા શરૂઆત તારીખ : 06/01/2020

મેળા અંતિમ તારીખ : 14/01/2020

મેળાનો સમય : સવારે ૦૯ વાગ્યા થી રાત્રે ૧૦ વાગ્યા સુધી

ડ્રોનો સમય : 01/01/2020 11:00 AM

નોંધણી શરૂઆત તારીખ : 24/12/2019 01:00 PM

નોંધણી અંતિમ તારીખ : 01/01/2020 10:30 AM

સ્ટોલની સંખ્યા : 45

કુલ અરજી : 183

મેળા લે-આઉટ :

સ્ટોલ ફી : 2700