દિવાળી હસ્તકલા મેળો- ૨૦૨૨ પાછળ જાઓ

 નોંધણી માટેનો બાકી સમય:

દિવસ
કલાક
મિનિટ
સેકંડ

સ્થળ : એલ.ઈ.એન્જીનીયરીંગ કોલેજ મેદાન , મોરબી

મેળા શરૂઆત તારીખ : 08/10/2022

મેળા અંતિમ તારીખ : 16/10/2022

મેળાનો સમય : 10:00 AM TO 10:00 PM

ડ્રોનો સમય : 06/10/2022 12:00 PM

નોંધણી શરૂઆત તારીખ : 04/10/2022 01:40 PM

નોંધણી અંતિમ તારીખ : 05/10/2022 05:00 PM

સ્ટોલની સંખ્યા : 110

કુલ અરજી : 163

મેળા લે-આઉટ :

સ્ટોલ ફી : 1800