નવરાત્રી મેળો-૨૦૨૨ પાછળ જાઓ

 નોંધણી માટેનો બાકી સમય:

દિવસ
કલાક
મિનિટ
સેકંડ

સ્થળ : હોટલ તોરણ, પાર્કીંગ મેદાન, પાવાગઢ

મેળા શરૂઆત તારીખ : 28/09/2022

મેળા અંતિમ તારીખ : 04/10/2022

મેળાનો સમય : 11 AM To 11 PM

ડ્રોનો સમય : 27/09/2022 12:00 PM

નોંધણી શરૂઆત તારીખ : 25/09/2022 03:00 PM

નોંધણી અંતિમ તારીખ : 27/09/2022 10:00 AM

સ્ટોલની સંખ્યા : 39

કુલ અરજી : 81

મેળા લે-આઉટ :

સ્ટોલ ફી : 1400