નવરાત્રી મહોત્સવ - ૨૦૨૨ પાછળ જાઓ

 નોંધણી માટેનો બાકી સમય:

દિવસ
કલાક
મિનિટ
સેકંડ

સ્થળ : યુનિવર્સીટી ગ્રાઉન્ડ, GMDC અમદાવાદ

મેળા શરૂઆત તારીખ : 26/09/2022

મેળા અંતિમ તારીખ : 04/10/2022

મેળાનો સમય : 5:00PM To 12:00PM

ડ્રોનો સમય : 22/09/2022 05:00 PM

નોંધણી શરૂઆત તારીખ : 22/09/2022 10:00 AM

નોંધણી અંતિમ તારીખ : 22/09/2022 04:00 PM

સ્ટોલની સંખ્યા : 20

કુલ અરજી : 132

મેળા લે-આઉટ :

સ્ટોલ ફી : 1800