શક્તિ મેળો- ૨૦૨૨ ભરૂચ પાછળ જાઓ

 નોંધણી માટેનો બાકી સમય:

દિવસ
કલાક
મિનિટ
સેકંડ

સ્થળ : પાંચબતી, હાઇસ્કુલ મેદાન, ભરૂચ

મેળા શરૂઆત તારીખ : 18/09/2022

મેળા અંતિમ તારીખ : 25/09/2022

મેળાનો સમય : 11:00 AM TO 10:00 PM

ડ્રોનો સમય : 14/09/2022 05:00 PM

નોંધણી શરૂઆત તારીખ : 12/09/2022 12:00 PM

નોંધણી અંતિમ તારીખ : 14/09/2022 01:00 PM

સ્ટોલની સંખ્યા : 50

કુલ અરજી : 173

મેળા લે-આઉટ :

સ્ટોલ ફી : 1600