શક્તિ મેળો-2022 મોરબી પાછળ જાઓ

 નોંધણી માટેનો બાકી સમય:

દિવસ
કલાક
મિનિટ
સેકંડ

સ્થળ : એલ.ઈ.એન્જીનીયરીંગ કોલેજ, મોરબી

મેળા શરૂઆત તારીખ : 10/09/2022

મેળા અંતિમ તારીખ : 17/09/2022

મેળાનો સમય : 11:00AM TO 10:00PM

ડ્રોનો સમય : 06/09/2022 05:00 PM

નોંધણી શરૂઆત તારીખ : 03/09/2022 03:00 PM

નોંધણી અંતિમ તારીખ : 06/09/2022 12:30 PM

સ્ટોલની સંખ્યા : 50

કુલ અરજી : 154

મેળા લે-આઉટ :

સ્ટોલ ફી : 1600