શક્તિ મેળો- અંબાજી પાછળ જાઓ

 નોંધણી માટેનો બાકી સમય:

દિવસ
કલાક
મિનિટ
સેકંડ

સ્થળ : ભગવતી વાટિકા , હોટલ જય અંબે હેરિટેજ ની સામે, દાતા રોડ,અંબાજી

મેળા શરૂઆત તારીખ : 04/09/2022

મેળા અંતિમ તારીખ : 10/09/2022

મેળાનો સમય : 10:00am To 10;00pm

ડ્રોનો સમય : 01/09/2022 12:00 PM

નોંધણી શરૂઆત તારીખ : 26/08/2022 07:00 PM

નોંધણી અંતિમ તારીખ : 01/09/2022 11:00 AM

સ્ટોલની સંખ્યા : 43

કુલ અરજી : 94

મેળા લે-આઉટ :

સ્ટોલ ફી : 1400