જન્માષ્ટમી મેળો-દ્વારકા પાછળ જાઓ

 નોંધણી માટેનો બાકી સમય:

દિવસ
કલાક
મિનિટ
સેકંડ

સ્થળ : સર્કિટ હાઉસ રોડ પાસે, સનસેટ પોઇન્ટ ભડકેશ્વર ચોપાટી રોડ,દ્વારકા

મેળા શરૂઆત તારીખ : 14/08/2022

મેળા અંતિમ તારીખ : 21/08/2022

મેળાનો સમય : 11 AM To 11 PM

ડ્રોનો સમય : 10/08/2022 08:15 PM

નોંધણી શરૂઆત તારીખ : 06/08/2022 01:35 PM

નોંધણી અંતિમ તારીખ : 10/08/2022 04:30 PM

સ્ટોલની સંખ્યા : 50

કુલ અરજી : 59

મેળા લે-આઉટ :

સ્ટોલ ફી : 1600