લોક મેળો-રાજકોટ પાછળ જાઓ

 નોંધણી માટેનો બાકી સમય:

દિવસ
કલાક
મિનિટ
સેકંડ

સ્થળ : રેસકોર્ષ મેદાન, રાજકોટ

મેળા શરૂઆત તારીખ : 17/08/2022

મેળા અંતિમ તારીખ : 21/08/2022

મેળાનો સમય : 11 AM To 11 PM

ડ્રોનો સમય : 08/08/2022 01:30 PM

નોંધણી શરૂઆત તારીખ : 05/08/2022 07:10 PM

નોંધણી અંતિમ તારીખ : 08/08/2022 01:00 PM

સ્ટોલની સંખ્યા : 38

કુલ અરજી : 259

મેળા લે-આઉટ :

સ્ટોલ ફી : 1000